• עידן ירון

מראי מקום

אריאל, ננה, "'אמנות עשיית המניפסט': טשטוש הגבול בין מניפסטים לאמנות במאבק החברתי", בצלאל 26, 2012.

באומן, זיגמונט, מודרניות נזילה. ירושלים: מאגנס, 2007.

בורחס, חורחה לואיס, מבוכי הזמן. ירושלים: כתר, 1986.

בלומנברג, הנס, אֳניה טרופה וצופֶה. ירושלים: מרכז שלם, 2005.

בלס, גילה, וסילי קנדינסקי: שפת הציור – על בעיות צבע וקומפוזיציה. תל אביב: דיונון, 2002.

ג'אן, ירון, רעשי המודרניות: חוויות של שמיעה בגרמניה, 1945-1919. תל אביב: רסלינג, 2011.

הלפרין, שרה, על ה"פואטיקה" לאריסטו. תל אביב: אוניברסיטת בר-אילן, 1996.

הרפז, יורם, "מעצבי השיח החינוכי – ניל פוסטמן", הד החינוך, אוגוסט 2014: 79-78.

הרשב, בנימין, "מאניפסטים של הפוטוריזם האיטלקי והרוסי", בתוך הרושובסקי, בנימין (עורך), יורשי הסימבוליזם בשירה האירופית והיהודית. ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1965: 670‑680.

הרשב, בנימין, מאניפסטים של מודרניזם. ירושלים: כרמל, 2001.

לם, צבי, לחץ והתנגדות בחינוך: מאמרים ושיחות (עורך: יורם הרפז). תל אביב: ספרית פועלים, 2000.

מכתר, איתן, ניטשה והאסתטי: מעשה היצירה ב"מדע העליז". תל אביב: רסלינג, 2017.

נודינגס, נל, פילוסופיה של החינוך. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2012.

עודד, אסף, "ג'ון קייג' – סימני דרך, דרכים", בתוך הולנדר, אורי (עורך), הצליל הפוליטי: על מוזיקה אמנותית עכשווית. תל אביב: רסלינג, 2016: 101-59.

פרוש, תמר, מטאפורות של ארגון, ארגון של מטאפורות: מבט אתנוגראפי על מטאפורות בתרבות הארגונית של תזמורת סימפונית. האוניברסיטה העברית: המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המרכז ע"ש שיין למחקרים במדעי החברה, 2001.

צ'יקסנטמהיי, מיהי, זרימה: הפסיכולוגיה של החוויה המיטבית. תל אביב: אופוס, 2012.

צֶלאן, פאול, סורג-שפה: שירים וקטעי פרוזה (ליקט, תרגם והוסיף הערות: שמעון זנדבנק). תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1999.

קאנדינסקי, ואסילי, על הרוחני באמנות בייחוד בציור (תרגום מגרמנית: שמואל שיחור, דברי מבוא: משה ברש). ירושלים: מוסד ביאליק 1977.

רובינסון, קן, המקום הנכון: למה חשוב לעשות את מה שאוהבים. ירושלים: כתר, 2011.

רוג'רס, קרל, "יסודות של תקשורת בין אישית יעילה", שדמות, תשי"ח: 65-55.

רוג'רס, קרל, חופש ללמוד (תרגם: יונה שטרנברג). תל אביב: ספרית פועלים, 1986.

רוס, אלכס, וכל השאר רעש: להאזין למאה העשרים. בן-שמן: מודן, 2011.

Argyris, Chris and Schön, Donald A., Theory in Practice: Increasing Professional Effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass Pub., 1974

Aristotle, "Giving the thing a name…", in The Rhetoric and the Poetics of Aristotle (Introduction by Edward P. J. Cornett). New York: Modern Library, 1984

Ashkenazi, Guy, "Metaphors in Science and Art: Enhancing Human Awareness and Perception", Electronic Journal of Science Education 11 (1), 2006: 3-9

Baake, Ken, Metaphor and Knowledge: The Challenges of Writing Science. New York: State University of New York Press, 2003

Badley, Ken & Van Brummelen, Harro (Eds.), Mataphors We Teach By: How Metaphors Shape What We Do in Classrooms. Eugene, OR: Wipf and Stock, 2012

Bakewell, Sarah, How to Live. London: Random House, 2010

Bario, Gionmario, and Carone, Angela (Eds.), Musical Improvisation and Open Forms in the Age of Beethoven. London: Routledge, 2018

Barness, Barry, Understanding Agency: Social Theory and Responsible Action. London: Sage, 2000

Barrett, Frank J., "Creativity and Improvisation in Jazz and Organizations: Implications for Organizational Learning", Organization Science 9 (5), September-October 1998: 605-622

Barrett, Frank J., "Living in Organizations: Lessons from Jazz Improvisation", in Hosking, Dian Marie and McNamee, Sheila (Eds.), The Social Construction Organization. Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 2006

Barrett, Frank J., Yes to Mess: Surprising Leadership Lessons from Jazz. Boston: Harvard Business Review Press, 2012

Barrett, Frank J. and Cooperride, David L., "Generative Metaphor Intervention: A New Approach for Working with Systems Divided by Conflict and Caught in Defensive Perception", The Journal of Applied Behavioral Science 26 (2), 1990: 219‑239

Bastien, David T. and Hostager, Todd J., "Jazz as a Process of Organizational Innovation", Communication Research 15, 1988: 582-602

Benson, Bruce Ellis, The Improvisation of Musical Dialogue: A Phenomenology of Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2003

Berkowitz, Aaron L., The Improvising Mind: Cognition and Craetivity in the Musical Moment. Oxford: Oxford University Press, 2010

Berliner, David C., "Foreword", in Sawyer, R. Keith, Structure and Improvisation in Creative Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2011

Berliner, Paul E., Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation. Chicago: University of Chicago Press, 1994

Bertinetto, Alessandro, "Improvisation and Artistic Creativity", Proceedings of the European Society for Aesthetics 3, 2011: 81-103

Berube, Maurice R., "John Dewey and the Abstract Expressionists", Educational Theort 48 (2), Spring 1998: 211-227

Blackshaw, Tony, "Interview with Professor Zygmunt Bauman", BSA Network: Newsletter of the British Sociological Association 83, 2002: 1-3

Bolman, Lee G. and Deal, Terrence E., Reframing Organizations. San Franciscon: Jessey-Bass, 1997

Breault, Donna Adair and Breault, Rick (Eds.), Experiencing Dewey: Insights for Today's Classroom. New York: Routledge, 2014

Brown, Richard H., A Poetics for Sociology: Towards a Logic of Discovery for the Human Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1977

Cage, John, A Year from Monday: New Lectures and Writings. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1967

Cage, John, Composition in Retrospect. Cambridge: Exact Change, 1993

Camp Mayhew, Kathrine and Edwards, Anna Camp, The Dewey School: The Laboratory School of the University of Chicago 1896-1903. London: Routledge, 1965

Canetti, Elias, Crowds and Power. London: Gallancz, 1962

Carter, Kathy, "Meaning and Metaphor: Case Knowledge in Teaching", Theory Into Practice 29 (2), Spring 1990: 109-115

Carvell, Louis, The Universal Mind of Bill Evans: The Creative Process and Self‑Teching. Rapsody Films, 1991.

Cherry, David and Spiegel, Jeff, Leadership, Myth and Metaphor. Thousand Oaks, California: Crowin Press, 2006

Clark, George, Civic Jazz: American Music and Kenneth Burke on the Art of Getting Along. Chicago: University of Chicago Press, 2015

Cole, George, The Last Miles: The Music of Miles Davis, 1980-1991. Ann Arbour: The University of Michigan Press, 2005

Cook, Nicholas, Beyond the Score: Music as Performance. Oxford: Oxford University Press, 2014

Cook, Peter and Howitt, John, "The Music of Leadership", Industrial and Commercial Training 44 (7), 2012: 398-401

Cornelissen, Joep P., "Making Sense of Theory Construction: Metaphor and Disciplined Imagination", Organization Studies 27 (11), 2006: 1579-1597

Cremin, Teresa, Burnard, Pamela and Craft, Anna, "Pedagogy and Possibility Thinking in the Early Years", Thinking Skills and Creativity 1 (2), 2006: 108-119

Cunha, Miguel Pina, Cunha, J. Vieira, and Kamoche, Ken N., "Organizational Improvisation: What, How and Why", International Journal of Management Review 1, 1999: 299-341

Darling-Hammond, Linda, The Flat World and Education: How America's Commitment to Equity Will Determine Our Future. New York: Teachers College, Columbia University, 2010

Davis, Miles (with Quincy Trope), The Autobiography. New York: Simon & Schuster, 1990

Davis, Miles, 50 Years of the Playboy Interview. Playboy, 2012

Deliège, Irène and Wiggins, Geraint A. (Eds.), Musical Creativity: Multidisciplinary Research in Theory and Practice. East Sussex: Psychology Press, 2006

De Pree, Max, Leadership Jazz: The Essential Elements of a Great Leader. New York: Doubleday, 1992

Dewey, John, Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: McMillan, 1916

Dewey, John, How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. Boston: D. C. Heath, 1933

Dewey, John, Experience and Education. New York: Touchstone, 1938

Dewey, John, "The Child and the Curriculum", in Boydston, Jo Ann (Ed.), John Dewey: The Middle Works, 1899-1924, Vol. 2, 1902-1903. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1976 [1902]: 271-292

Dewey, John, The Later Works, 1925-1953: 1927-1928, Vol. 3. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1984

Dewey, John, Art as Experience. Carbondale: Southern Ullinois University Press, 1987 [1934]

Dewey, John, The School and Society. Chicago: University of Chicago Press, 1990

Dewey, John, "My Pedagogic Creed", in Hickman, L. (Ed.), The Collected Works of John Dewey, 1882-1953. The Early Works of John Dewey, 1882-1898, Vol. 5. Carbondale, Illinois: Southern Illinois University Press, 1996 [1897]: 84-95

Dewey, John, A Common Faith (Introducction by Thomas M. Alexander). Yale: Yale University Press 2013 [1934]

Dodde, Sarah Drakopoulou, "Metaphors and Meaning: A Grounded Cultural Model of US Enterpreneurship", Journal of Business 17, 2002: 519-535

Durkheim, Emile, Sociology and Philosophy. Glencoe, Il.: Free Press, 1953

Durst, Anne, "'Venturing in Education': Teaching at the University of Chicago's Laboratory School, 1896-1904", History of Education 39 (1), January 2010: 55-73

Eisenberg, Eric M., "Jamming: Transcendence through Organizing", Communication Research 17 (2), April 1990: 139-164

Eisenberg, Eric M., "Karl Weick and the Aesthetics of Contingency", Organization Studies 27 (11), 2006: 1693-1707

Eisner, Elliot W., The Arts and the Creation of Mind. Yale: Yale University Press, 2002

Engel, Liba H., "Experiments in Democartic Education: Dewey's Lab School and Korczak's Children's Republic", The Social Studies, May/June 2008: 117-121

Fullan, Michael and Quinn, Joanne, Coherence: The Right Drivers in Action for Schools, Districts, and Systems. Thousand Oaks, California: Corwin, 2016

Gennari, John, "Jazz Criticism: Its Development and Ideologies", Black American Literature Forum 25 (3), Autumn 1991: 449-523

Gioia, Ted, The Imperfect Art: Reflections on Jazz and Modern Culture. New York: Oxford University Press, 1988

Gioia, Ted, How to Listen to Jazz. New York: Basic Books, 2016

Gluck, Bob, The Miles Davis Lost Quintet and Other Revolutionary Ensembles. Chicago: The University of Chicago Press, 2016

Gold, Michael and Hirshdeld, Steve, "The Behaviors of Jazz as a Catalyst for Strategic Renewal and Growth", Journal of Business Strategy 25 (5), 2005: 40-47

Goldman, Shelley and Kabayadondo, Zaza (Eds.), Taking Design to School: How the Technology of Design Can Transform Teachers, Learners, and Classrooms. New York: Routledge, 2017

Grady, Nevil B., Fisher, Darrell L. and Fraser, Barry J., "Images of School through Metaphor Development and Validation of a Questionnaire", Journal of Educational Administration 34 (2), 1996: 41-53

Gridley, Mark C., Jazz Styles: History and Analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2009

Griffin, Farah Jasmine and Washington, Salim, Clawing at the Limits of the Cool: Miles Davis, John Coltraine, and the Greatest Jazz Collaboration Ever. New York: Thomas Dunne Books, 2013

Harbinger of Humanistic Hybrid Sociology", in Hviid Jacobsen, Michael & Poder, Poul, The Sociology of Zygmunt Bauman: Challenges and Critique. Hampshire, England: Ashgate, 2008a: 19-39

Hagberg, Garry L., "On Representing Jazz: An Art Form in Need of Understanding", Philosophy and Literature 26, 2002: 188-198

Haskins, Rob, John Cage. London: Reaktion Books, 2012

Hatch, Mary Jo, "Comments", in Pasmore, William A., "Organizing for Jazz", Organization Science 9 (5), September-October 1998: 565-568

Hatch, Mary Jo, "Exploring the Empty Spaces of Organizing: How Improvisational Jazz Helps Redescribe Organizational Structure", Organization Studies 20 (1), 1999: 75-100

Hatch, Mary Jo, "The Jazz Metaphor for Organizing: Historical and Performative Aspects", Paper Presented to the Critical Management Studies Conference Popular Culture and Critical Management Stream, Manchester, 1999a

Hentoff, Nat, Jazz Is. New York: Limelight, 1992

Herzig, Monika and Baker, David, "Beyond Jamming: A Historical and Analytical Perspective on the Creative Process", MEIEA Journal 14 (1), 2014: 183-217

Hilsabeck, Geoffrey, "Dissonance Learning", Chronicle of Higher Education 62 (35), May 2016

Hoffmann, E.T.A., "Kreisleriana, The Poet and the Composer", in Charlton, David (Ed.), Music Criticism. Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Hobsbawm, Eric, The Jazz Scene. London: Faber and Faber, 2014

Hoffmann, E.T.A., "Kreisleriana, The Poet and the Composer", in Charlton, David (Ed.), Music Criticism. Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Hugo, Richard, 31 Letters and 13 Dreams Poems. New York: Norton, 1977

Hugo Richard, The Triggering Town: Lectures and Essays on Poetry and Writing. New York: Norton, 1979.

Hugo, Richard, The Real West Marginal Way: A Poet's Autobiography. New York: Norton, 1992

Humphreys, Michael, Ucbasaran, Deniz and Lockett, Andy, "Sensemaking and Sensegiving Stories of Jazz Leadership", Human Relations 65 (1), 2011: 41-62

Hviid Jacobsen, Michael and Marshman, Sophia, "Bauman's Metaphors: The Poetic Imagination in Sociology", Current Sociology 56 (5), Sep. 2008: 798-818

Hviid Jacobsen, Michael and Marshman, Sophia, "Bauman on Metaphors – A Harbinger of Humanistic Hybrid Sociology", in Hviid Jacobsen, Michael & Poder, Poul, The Sociology of Zygmunt Bauman: Challenges and Critique. Hampshire, England: Ashgate, 2008a: 19-39

Huizinga, Johan, Homo Ludens. Boston, Mass." Beacon Press, 1992

Humphreys, Michael, Ucbasaran, Deniz and Lockett, Andy, "Sensemaking and Sensegiving Stories of Jazz Leadership", Human Relations 65 (1), 2011: 41-62

Hytönen-Ng, Elina, Experiencing 'Flow' in Jazz Performmance. London: Routledge, 2013

Juntunen, Marja-Leena, "Envisoning Imagery Spaces for Musicking: Equipping Students for Helping into the Unexplored", Music Education Research 16 (3), 2014: 251-266

Kahn, Ashley, Kind of Blue: The Making of the Miles Davies Masterpiece. Cambridge: Da Capo Press, 2007.

Kamoche, Ken and Cunha, Miguel Pina, "Minimal Structure: From Jazz to Product Innovation", Organization Studies 22 (5), 2001: 733-764

Kamoche, Ken N., Cunha, Miguel P. and Cunha, João, "Towards a Theory of Organizational Improvisation": Looking Beyond the Jazz Metaphor", Journal of Management Studies 40 (8), 2003: 2023-2051

Kao, John, Jamming: The Art and Discipline of Business Creativity. New York: Collins, 1996

Kay, Jackie, Trupmet. New York: Vintage Books, 1998

Kirby, Michael and Schechner, Richard, "An Interview with John Cage", The Tulane Drama Review 10 (2), Winter 1965: 50-72

Klagge, Jay, "Approaches to the Iron Cage: Reconstructing the Bars of Weber's Metaphor", Administrative Society 29 (1), 1997: 63-78

Kuh, Laura (Ed.), The Selected Letters of John Cage. Middletown, Cinnecticut: Westland University Press, 2016

Kulham, Bob, Getting to "Yes and": The Art of Business Impov. Stanford: Stanford University Press, 2017

Lakoff, George and Johnson, Mark, Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 2003

Larson, Kay, Where the Heart Beats: John Cage, Zen Buddhism, and the Inner Life. New York: Penguin, 2012

Lawson, Colin (Rd.), The Cambridge Companion to the Orchestra. Cambridge: Cambridge University Press, 2003

Leary, David (Ed.), Metaphors in the History of Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 1994

Mlachowski, Alan, The Cambridge Companion to Pragmatism. Cambridge: Cambridge University Press, 2013

Marinetti, Filippo Tommaso, Critical Writings (Edited by Günter Berghaus; Translated by Doug Thompson). New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006

Marsalis, Wynton (with Selwyn Seyfu Hinds), To a Young Jazz Musician: Letters from the Road. New York: Random House, 2004

Marsalis, Wynton, Moving to Higher Ground: How Jazz Can Change Your Life. New York: Random House, 2008

Maslow, Abraham H., Religions, Values and Peak-Experience. New York: The Viking Press, 1970

Mayhew, Katherine Camp and Edwards, Anna Camp, The Dewey School: The Laboratory School of the University of Chicago 1896-1903. New Brunswick: Aldine Transaction, 2007

Monson, Ingrid, "Oh Freedom: George Russell, John Coltrane, and Modal Jazz", in Nettl, Bruno and Russell, Melinda (Eds.), In the Course of Performance: Studies in the World of Musical Improvisation. Chicago: The University of Chicago Press, 1998: 149-168

Montuori, Alfonso, "Reflections on Transformative Learning", ReVision 20 (1), Summer 1997: 34-37

Montuori, Alfonso, "Transformative Leadership for the 21st Century: Reflections on the Design of a Graduate Leadership Curriculum", ReVision 30 (3-4), Winter 2010: 4-14

Moorman, Christine and Miner, Anne S., "Organizational Improvisation and Organizational Memory", Academy of Management Review 23 (4), 1998: 698-723

Morgan, Gareth, Images of Organization. Beverly Hills: Sage, 1986

Mosse, George L., "The Political Culture of Italian Futurism: A General Perspective", Journal of Contemporary History 25 (2q3), May-June 1990: 253-268

Nachmanovitch, Stephen, Free Play: Improvisation in Life and Art. New York: Penguin, 1990

Nisenson, Eric, The Making of Kind of Blue: Miles Davis and His Masterpiece. New York: St. Martin's Griffin, 2000

Nitzsche, Friedrich, The Portable Nitzsche (Translated by Walter Kaufmann). New York: Viking Press, 1976

Nyman, Michael, Experimental Musicc: Cage and Beyond. London: Studio Vista, 1974

Odendaal, Albi et al., "What's with K? Exploring the Implications of Christopher Small's 'Musicking' for General Music Education", Music Education Research 16 (2), 20145: 162-175

O'Malley, Lisa, Patterson, Maurice and Kelly-Holmes, Helen, "Death of a Metaphor: Reviewing the 'Marketing Relationships' Frame", Marketing Theory 8 (2), 2008: 167‑187

O'Neill, Susan A., "Becoming a Music Learner: Towrd a Theory of Transformative Music Engagement", in McPherson Gary and Welch, Graham F., (Eds.), The Oxford Handbook of Music Education, Vol 1, Oxford: Oxford University Press, 2012: 163-186

Ortnoy, Andrew, "Why Metaphors Are Necessary and Not Just Nice", Educational Theory 2, 1975: 45-53.

Panzner, Joe, The Process That Is the World: Cage/Deluze/Events?Performances. New York: Bloomsbury Academic, 2015

Pasmore, Wiliam A., "Organizing for Jazz", Organization Science 9 (5), September-October 1998: 562-568.

Peplowski, Ken, "The Process of Improvisation", Organization Science 9 (5), September-October 1998: 560-561

Peterson, Lioyd, Muisc and the Creative Spirit. Landham, Meryland: Scarecrow Press, 2006

Pinker, Steven, The Stuff of Thought: Language as a Window Into Human Nature. New York: Viking, 2007

Provenzo, Eugene E., "History ad Experiment: The Role of the Laboratory School in the Development of John Dewey's Philosophy of History", The History Teacher 12 (3), May 1979: 373-382

Purser, Ronald E. and Montuori, Alfonso, "Miles Davis in the Classroom: Using the Jazz Ensemble Metaphor for Enhancing Team Learning", Journal of Management Education 18, 1994: 21-31

Rainey, Lawrence, Poggi, Christine and Wittman, Laura (Eds.), Futurism: An Anthology. New Haven: Yale University Press, 2009

Ravitch, Diane, The Death and Life of the American School System. New York: Basic Books, 2010

Revill, David, The Roaring Silence: John Cage – A Life. New York: Arcade Publishing, 2014

Rogers, Carl R., "A Process Conception of Psychotherapy", in Weick, Carl R., On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin, 1961: 125-159

Rosenberg, Harold, "The American Action Painters", Art News 51 (8), December 1952: 22

Roth, Moira, Difference/Indifference: Musings on Postmodernism, Marcel Duchamp and John Cage. Amsterdam: G+B Arts International, 1998

Roy, William G. and Dowd, Timothy J., "What Is Sociological about Music", Annual Review of Sociology 36, 2010: 183-203

Russolo, Luigi, The Art of Noises (Translated and introduced by Barclay Brown). New York: Pendragon Press, 1986

Rutkoff, Peter M. and Scott, Wiliam B., New School: A History of the New School for Social Research. New York: Free Press, 1986

Santi, Maria and Zorzi, Eleonora (Eds.), Education as Jazz: Interdisciplinary Sketches on a New Metaphor. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016

Sawyer, R. Keith, "The Interdisciplinary Study of Creativity in Performance", Creativity Research Journal 11 (1), 1998: 11-19

Sawyer, R. Keith, "Improvisation and the Creative Process: Dewey, Collingwood, and the Aesthetics of Spontaneity", The Journal of Aesthetics and Art Criticism 58 (2), Spring 2000: 149-161

Sawyer, R. Keith, "Creative Teaching: Collaborative Discussion as Disciplined Improvisation", Educational Researcher 33, 2004: 12-20

Sawyer, R. Keith, Explaining Creativity. Oxford: Oxford University Press, 2006

Sawyer, R. Keith, Group Creativity: Music, Theater, Collaboration. New York: Routledge, 2010

Sawyer, R. Keith, Structure and Improvisation in Creative Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2011

Schmidt, Mary R., "You Know More Than You Can Say: In Memory of Donald A. Schön (1930-1997)", Public Administration Review 60, May/June 2000: 266-274

Schön, Donald A., Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987

Schön, Donald A., "Generative Metaphor: A Perspective on Problem Setting in Social Policy", in Ortnoy, Andrew (Ed.), Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1979: 254-283

Schön, Donald A., "Education the Reflective Practitioner", Presentation to the Meeting of the American Educational Research Association. Washington, DC, 1987a

Schön, Donald A., "The Theory of Inquiry: Dewey's Legacy to Education", Curriculum Inquiry 22 (2), 1992: 119-139

Schroeder, David, From the Minds of Jazz Musicians: Conversations with the Creative and Inspured. New York: Routledge, 2018

Schwartz, Peter and Kelly, Kevin, "The Relentless Contrarian", Wired 4 (8), 1996: 116

Shambu, Girish and Meyer, Gordon, "Applying Lessons from Jazz Improvisation in the Management Classroom", Proceedings of the Academy of Educational Leadership 12 (1), 2007: 63-67

Simpson, Douglas J. and Stack, Sam (Eds.), Teachers, Leaders, and Schools: Essays by John Dewey. Carbondale: Southerns Illinois University Press, 2010

Small, Christopher, "Performance as Ritual: Sketch for an Enquiry into the True Nature of a Symphony Concert, in Levine White, Avron (Ed.), Lost in Music: Culture, Style and the Musical Event. London: Routledge & Kegan Paul, 1987: 6-32

Small, Christopher, Music, Society, Education. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, [1977] 1996

Small, Christopher, Music of the Common Tongue: Survival and Celebration in African American Music. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, [1987] 1998

Small, Christopher, Musicking: The Meanings of Performing and Listening. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1998a

Small, Christopher, "Musicking – The Meaning of Performance and Listening. A Lecture", Music Education Research 1 (1), 1999: 9-21

Small, Christopher, "Afterword", in Wright, Ruth (Ed.), Sociology and Music Education. Farnham: Ashgate, 2010: 283-290

St. André, James (Ed.), Thinking Through Translation with Metaphors. New York: Routledge, 2014.

Stoller, Aaron, Foundations of Education. New York: Palgrave Macmillan, 2014

Stuckart, Daniel W., Turning Pragmatism into Practice: A Visiob for Social Studies Teachers. Lanham: Bowman & Littlefield, 2018

Tanner, Laurel N., Dewey's Laboratory School: Lessons for Today. New York: Teachers College, Columbia University, 1997

Tilly, Christopher, Metaphor and Material Culture. Oxford: Blackwell, 1999

Tynan, Caroline, "Metaphors and Marketing: Some Uses and Abuses", in Kitchen, Philip J. (Ed.), Marketing Metaphors and Metamorphosis. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008: 10-25

Urry, John, Sociology Beyond Societies. London: Routledge, 2000

Waks, Leonard J., "Donald Schön's Philosophy of Design and Design Education", International Journal of Technology and Design Education 11, 2001: 37-51

Waters, Keith, The Studio Recordings of the Miles Davis Quintet, 1965-68. Oxford: Oxford University Press, 2011

Weber, Max, The Rational and Social Foundations of Music. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1958

Weick, Karl E., "Theory Construction as Disciplined Imagination", Academy of Management 4 (4), 1989: 516-531

Weick, Karl E., "The Teaching Experience as Learning in Public", in André. Rae and Frost, Peter J. (Eds.), Researchers Hooked on Teaching: Noted Scholars Discuss the Synergies of Teaching and Researching. Thousand Oaks: Sage, 1997: 283-300

Weick, Earl E., "Critical Resistance to the Jazz Metaphor", Organization Science 9 (5), September-October 1998: 604

Weick, Karl E., "Improvisation as a Mindset for Organizational Analysis", Organization Science 9 (5), September-October 1998a: 543-555

Weick, Karl E., "Managing as Improvisation: Lessons from the World of Jazz". Aubrey Fisher Memorial Lecture, University of Utah, October 1990

Weick, Karl E., "The Teaching Experience as Learning in Public", in André. Rae and Wilf, Eitan Y., School for Cool. Chicago: The University of Chicago Press, 2014

Williams, Martin, The Jazz Tradition. Oxford: Oxford University Press, 1993

Wormeli, Rick, Metaphors & Analogies: Power Tools for Teaching Any Subject. Portland, Maine: Stenhouse, 2009

Young, Dennis, "Organization and Orchestra: Lessons from the Pit", Journal of Policy Analysis and Management 1 (2), Winter 1982: 264-267

Yukind, Jeremy, Miles Davis, Miles Smiles, and the Invention of Post Bop. Bloomington: Indiana University Press, 2008

Zwerin, Mike, Swing under the Nazis: Jazz as a Metaphor for Freedom. New York: Cooper Square Press, 2000

13 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול